Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Esila Yazılım A.Ş. (Esila Yazılım) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin, ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz Esila Yazılım, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (“KEP Yönetmeliği”) 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin güncel hali (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1 ve sıra no:2) (“E-Defter Genel Tebliği”) olmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta, E- Fatura ve E-Defter mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu işlemlerde kullanılması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin bilgilerinin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin/taahhütnamelerin gereğinin yerine getirilmesi; başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, hesabın kullanıma açılması, KEP rehberine kayıt, yayım, doğrulama, güncelleme ve sorgulama gibi sisteme ilişkin işlemlerin yapılması, hesapların kullanımını kolaylaştırılması, hizmetlerden sağlıklı yararlanılabilmesini sağlanması, kişiselleştirilmiş servisler sunulması, servislerin kullanılması, ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi gibi kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları ve mevzuata uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BTK, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Şirketimizce doğrudan sizlerden veya Esila Yazılım web sayfası ve/veya benzeri diğer kanallar vasıtasıyla, veya kamu kurum kuruluşlarından yahut Şirketimizin ilişkili taraflarından hizmet aldığı veya verdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerden veya üçüncü kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından, çeşitli kanallar aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Esila Yazılım’ ın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BTK, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, DERNEKLER, ODALAR, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; KEP Yönetmeliği, VUK Genel Tebliği ve E-Defter Genel Tebliği başta olmak üzere KEP, E-Fatura ve E-Defter ürün ve hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan haller ve Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; 

Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Esila Yazılım hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Esila Yazılım meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ürün ve hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan hallerde Esila Yazılım açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Esila Yazılım sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Esila Yazılım söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

 

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; Ürün ve hizmetlerimizin tabi olduğu mevzuat uyarınca belli süreler ile saklama yükümlülüğümüz bulunduğundan, tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin Şirketimizce ilgili mevzuatın öngördüğü süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer analiz ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Esila Yazılım meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

 

KVKK SİCİL SORGU EKRANI